top of page

מאמרים

חתימות

דוגמא 18.1: נפוליון בונפרטה דוגמאות א' ו-ב' דוגמאות ג' ו-ד' ארבע חתימות של נפוליון בונפרטה מתקופות שונות בחייו. בחתימה א' חתם נפוליון...

מיון והכוונה מקצועית

הגרפולוגיה שבשירות התעסוקה נועדה לסייע בשני תחומים: הכוונה מקצועית ומיון מועמדים לתפקידים שונים. הכוונה מקצועית מטרתה לכוון את הנועץ בשדה...

"סגנונות ניהול" וגרפולוגיה

האבחונים הפסיכולוגיים מצליחים למדוד ולנבא בהצלחה מירבית תפקודים פסיכולוגיים ספציפיים הקשורים ליכולות, לכישורים ולאינטליגנציה של האדם. מצד...

הגרפולוגיה ככלי אבחוני של שיפוט מוסרי

חקר התנהגות האדם חושף אותנו לדילמה שעד היום לא נפתרה. אנו מסוגלים לצפות בהתנהגותו של האדם אך איננו יכולים לנבור ולהתבונן באישיותו. בניגוד...

יסודות הגרפולוגיה

(לקוח מן הספר "כתב היד כראי הנפש - גרפולוגיה ומדעי ההתנהגות", יגאל ורדי, הוצ' ידיעות ספרים, 2000) פרק זה נועד להפגיש את הקורא, כבר בפתח...

bottom of page