top of page

הזמנת אבחון

הנחיות כתיבה לצורך אבחון גרפולוגי

  • על המועמד/ת לכתוב שני עמודים על דפי 4A ללא שורות.

  • על דף אחד – לרשום את קורות החיים בכתב היד (בשפת האם) ולהוסיף חתימה.

  • על דף שני – יש לרשום מה ציפיותי מן התפקיד.

  • על המועמד/ת לאשר בכתב שהוא/היא מאשר/ת לעבור אבחון גרפולוגי.

  • יש לשלוח את כתבי היד בפקס או בסריקה במייל עם הגדרת תפקיד.

אבחון גרפולוגי

הזמנת אבחון גרפולוגי

דוגמא לאבחון קצר

דוגמא לאבחון ארוך

bottom of page