top of page

גרפולוגיה משפטית

גרפולוגיה משפטית

הגרפולוגיה המשפטית מטרתה להשוות בין מסמכים כתובים: אותיות, מילים, משפטים, מספרים וגם שרבוטים שונים. הגרפולוגיה המשפטית איננה זקוקה לפרשנות הפסיכולוגית של האנשים שכתבו אלא מטרתה לבצע השוואה גם כמותית של מספר הסימנים הזהים או השונים בין המסמכים השונים, אך גם השוואה בין סימני כתיבה בעלי עוצמה ושקלול איכותי שעשוי להטות את כף קבלת ההחלטה מכיוון שמדובר בסימני כתב ייחודיים. המטרה היא להגיע להחלטה האם המסמכים זהים, דומים או מזויפים בדרגות שונות של סבירות.

הייעוץ הגרפולוגי המשפטי מבוסס על שלושה שלבים: ייעוץ ראשוני, ייעוץ רחב והופעה בבית-משפט. מצורף מאמר תיאורטי קצר המסביר את רזי הייעוץ הגרפולוגי.

הזמנת גרפולוגיה משפטית

bottom of page